RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Projekty Unijne » Udział Szpitala Wojewódzkiego w projekcie kluczowym budowy usług elektronicznych w rama ...
wsteczwyślij znajomemudrukujMapa serwisustrona główna

Udział Szpitala Wojewódzkiego w projekcie kluczowym budowy usług elektronicznych w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 2.9Szpital Wojewódzki uczestniczy w realizacji projektu kluczowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 2.9
"Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego".

Celem Projektu jest budowa usług elektronicznych e-Zdrowia w podmiotach leczniczych i na szczeblu wojewódzkim (regionalnym).

Projekt obejmuje zasięgiem 23 podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zlokalizowane w: Poznaniu, Kowanówku, Śremie, Charcicach, Kiekrzu, Gnieźnie, Kaliszu, Wolicy, Sokołówce, Koninie, Lesznie, Kościanie, Osiecznej.

Urząd Marszałkowski oraz 23 podmioty lecznicze nie dysponują obecnie lokalnymi środowiskami informatycznymi dostatecznie wyposażonymi dla skutecznego i efektywnego wytwarzania odpowiednio regionalnych i lokalnych usług z zachowaniem obecnego poziomu sprawności, dyspozycji i ciągłości produkcyjnej tych środowisk. W konsekwencji, nie następuje realizacja wymagań ustawowych nałożonych na podmioty lecznicze w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. UMWW i podmioty lecznicze obecnie nie dysponują, a w konsekwencji nie mogą korzystać z funkcjonalności zarządczych dla zwiększenia efektywności zarządzania poszczególnymi podmiotami leczniczymi przez organ założycielski na poziomie regionalnym i działalnością podmiotów leczniczych na poziomie lokalnym.

Realizacja Projektu umożliwi wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych i regionalnych usług elektronicznych korzystających z usług lokalnych. Będzie to możliwe dzięki doposażeniu tych środowisk oraz UMWW w odpowiednie niezbędne zasoby sprzętowe i programowe, a także dzięki zbudowaniu i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie przekazywania podmiotom leczniczym danych medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Projekt zakłada zbudowanie wdrożenie i utrzymanie następujących usług elektronicznych:

1) wytwarzanie i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (dokumenty medyczne wewnętrzne, indywidualna a dokumentacja medyczna podmiotu w 23 podmiotach leczniczych);

2) rejestr świadczeń medycznych (lokalny w podmiotach i skonsolidowany dla wszystkich podmiotów w 23 podmiotach leczniczych);

3) rejestr zdarzeń medycznych (lokalny w podmiotach i skonsolidowany dla wszystkich podmiotów w 23 podmiotach leczniczych);

4) monitorowanie gospodarki lekami (lokalne gromadzenie danych o zdarzeniach gospodarki lekami, lokalne rejestry zdarzeń dystrybucji i rzeczywistego zużycia leków przez pacjentów w 7 podmiotach leczniczych);

5) rejestr zdarzeń systemu ratownictwa medycznego (lokalny w podmiotach i skonsolidowany dla wszystkich podmiotów w 7 podmiotach leczniczych realizujących i obsługujących zdarzenia ratownictwa medycznego);

6) analiza danych medycznych (przeszukiwanie i analiza dużych zbiorów danych medycznych o zrealizowanych świadczeniach usług medycznych lokalnie w 23 podmiotach leczniczych i regionalnie dla wszystkich podmiotów w 23 podmiotach leczniczych);

7) uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do zasobów i usług elektronicznych wykorzystująca jednolite mechanizmy identyfikacji użytkowników (23 podmioty lecznicze);

Operatorami usług lokalnych będą podmioty lecznicze. Operatorem usług regionalnych będzie UMWW.

Wdrożenie usług elektronicznych objętych zakresem Projektu wpłynie na poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych, zwiększając ich podaż, podnosząc ich jakość i efektywność realizacji.

Wartość projektu wynosi 32,5 mln zł. Dla zrealizowania planowanego zakresu zamówienia przewidziano udzielenie trzech zamówień publicznych na:

1) wykonanie usług elektronicznych,

2) doposażenie systemów informatycznych części medycznej eksploatowanych w podmiotach leczniczych i konfigurator zasilania usług elektronicznych w dane;

3) widoki danych w bazach danych systemów informatycznych części medycznej eksploatowanych w podmiotach leczniczych.

Stan realizacji Projektu

- Rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie usług elektronicznych i dokonano skutecznego wyboru Wykonawcy. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę firmy CA Consulting na kwotę 23.985.000,00 zł.

- W postępowaniu na doposażenie i konfigurator trwa procedura oceny złożonych ofert.

- W postępowaniu częściowym na widoki baz danych dokonano wyboru ofert i podpisano umowy z Wykonawcami na realizację dwóch części zamówienia, w trakcie oceny są oferty na trzecią część tego zamówienia, na kolejne ponowienie postępowania oczekują dwie części tego zamówienia.

- Zakończenie projektu jest planowane na 31.12.2015.