RSS
Konkursy ofert » Udzielanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ...
wsteczwyślij znajomemudrukujMapa serwisustrona główna

Udzielanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

W POZNANIU

 

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.)

 I. PRZEDMIOT KONKURSU:

 

Udzielanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej:

Zakres I: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmujących poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do 08:00 dnia następnego);

 

Zakres II: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmujących poradę lekarską udzielaną przez lekarza posiadającego praktykę w zakresie pediatrii (pediatra, neonatolog, medycyna rodzinna) w warunkach ambulatoryjnych, w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do 08:00 dnia następnego);

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy w wymiarze minimum 3 razy w danym miesiącu kalendarzowym.

 

 II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 27.11.2017 r. do dnia 30.09.2019  r.

Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim
w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Organizacji, Nadzoru i Bezpieczeństwa Informacji, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

 III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2017 r. o godzinie 13:30.

 IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Biblioteka Szpitalna II p.

Termin otwarcia ofert w dniu: 22.11.2017 r. o godzinie 14:00

 V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 VI. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

VIII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

 

 IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.


Data dodania ogłoszenia: 15.11.2017