RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Projekty Unijne » Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”
wsteczwyślij znajomemudrukujMapa serwisustrona główna

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”.


Szpital Wojewódzki w Poznaniu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu szpitalnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez termomodernizację obiektu polegającą na dociepleniu przegród, wymianie drzwi i okien, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu OZE (kolektorów słonecznych na cele c.w.u.).

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji następujących celów:

  1. ilościowych:

  • pozytywne oddziaływanie na środowisko m.in. poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych,

  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok), a co za tym idzie zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej,

  • wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii;

  1. jakościowych:

  • zapewnienie optymalnych warunków realizacji świadczeń dla pacjentów leczonych w istniejącym obiekcie Szpitala – w szczególności dotyczy to noworodków, osób starszych, cierpiących na schorzenia kardiologiczne oraz kobiet w ciąży / połogu,

  • poprawa walorów użytkowych i estetycznych budynku;

  1. finansowych:

  • oszczędności kosztów związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną obiektu Szpitala objętego projektem.

Planowane efekty

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 24 016,58 m2

Całkowita wartość projektu: 9 024 318,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 049 278,45 zł