RSS
Praca » Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
wsteczwyślij znajomemudrukujMapa serwisustrona główna

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, w którego imieniu działa Dyrektor Szpitala

ogłasza nowy konkurs na stanowisko

 

Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z: Pododdziałem Ginekologicznym, Pododdziałem Porodowym, Pododdziałem Położnictwa, Perinatologii i Rozrodczości Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań

 

 

Kandydat przystępujący do konkursu na dane stanowisko powinien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011, Nr 151 poz. 896 ).

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wymaganych dla danego stanowiska wymienionych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.   w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 393 ).


Dokumenty wymienione w § 12 ust.1 pkt. 2 należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala  są dostępne do wglądu w Dziale Organizacji i  Nadzoru Szpitala Wojewódzkiego  w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19.

 

Oferty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z: Pododdziałem Ginekologicznym, Pododdziałem Porodowym, Pododdziałem Położnictwa, Perinatologii i Rozrodczości Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań

należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres :

 

 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19

60 – 479 Poznań

 

lub

 

składać w Kancelarii Szpitala  w ciągu 14 dni, licząc od daty publikacji ogłoszenia.  Jeżeli termin końcowy przypada w niedzielę lub inny ustawowo dzień wolny  od pracy, wówczas termin upływa w pierwszym dniu roboczym. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim  w Poznaniu,  ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań  w terminie do dnia 30.06.2019 r.

 

 

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić również swoje imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia i administrowania bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenie odrębnej zgody – także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do celów rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informujemy o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli dane będą przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa. Dostęp do danych będą mieć wspólnicy i upoważnieni współpracownicy Administratora zaangażowani w proces rekrutacji. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania którejkolwiek ze zgód.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o treści:

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań moich dobrowolnie podanych danych osobowych w celu prowadzenia i administrowania procesem rekrutacji w związku z ogłoszeniem, na które aplikuję;

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia i administrowania przyszłymi procesami rekrutacji.

 

Data dodania ogłoszenia: Poznań, 08.05.2019 r.