Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Przetargi » O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ » O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

 

Pismo: SZW/SZP/87/2017/3 

Poznań dnia: 2017-11-28

 

 

 

DO WYKONAWCÓW

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

W dniach od 2017-11-22 do 2017-11-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę filtrów oddechowych, akcesoriów endoskopowych, czujników, kabli i mankietów do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

 

Pyt. 1 pak 3 poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 25 - 35? Reszta bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pyt. 2 pak 3 poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 33 - 47? Reszta bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pyt. 3 pak 3 poz. 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów białych w rozmiarze 25 - 35? Reszta bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pyt. 4 pak 3 poz. 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów białych w rozmiarze 33 - 47? Reszta bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pyt. 5 pak 3 poz. 6

Do jakiego kardiomonitora ma być przeznaczony kabel połączeniowy? Odpowiedź: Do B 650/Datex Ohmeda

 

Pyt. 6 pak 3 poz. 7

Czy kabel połączeniowy ma być do SpO2, NIBP czy EKG? Odpowiedź: Do NIBP

 

 

 

Pyt. 7 pak 3 poz. 8

Z jakim urządzeniem ma być kompatybilny kabel połączeniowy? Odpowiedź: Z Datex Ohmeda

 

Pyt. 8 pak 3 poz. 9

Z jakim urządzeniem ma być kompatybilny czujnik temperatury? Odpowiedź: Z Datex Ohmeda

 

Pyt. 9 pak 3 poz. 10

Z jakim urządzeniem ma być kompatybilny czujnik temperatury? Odpowiedź: Z Datex Ohmeda

 

Pyt. 10 pak 3 poz. 11

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla połączeniowego o długości 2,4 metra? Reszta bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pyt. 11 pak 3 poz. 19

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla połączeniowego o długości 2,4 metra? Ile pinów ma mieć wtyczka ( 14 czy 20 ). Odpowiedź: 14 pinów, długość zgodnie z SIWZ.

 

Pyt. 12 pak 3 poz. 20

Jakiej długości ma być czujnik (1 metr czy 3 metry)? Odpowiedź: 90cm.

 

Pyt. 13 pak 3 poz. 21

Jakiej długości ma być czujnik (1 metr czy 3 metry)? Odpowiedź: 90cm.

 

Pyt. 14 pak 3 poz. 24

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla połączeniowego o długości 2,4 metra? Ile pinów ma mieć wtyczka (14 czy 20). Odpowiedź: 14 pinów, długość zgodnie z SIWZ.

 

Pyt. 15 pak 3 poz. 27

Prosimy o podanie dokładnego modelu urządzenia GE aby dobrać odpowiednią końcówkę. Odpowiedź: B650.

 

Pyt. 16 pak 3 poz. 29 i 30

Do jakiego kardiomonitora ma być przeznaczony kabel połączeniowy i odprowadzenia. Prosimy o podanie typu urządzenia i modelu. Odpowiedź: Do Datex Ohmeda

 

Pyt. 17 pak 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 14, poz.16, poz.17, poz.18, poz.31, poz.32, poz.34, poz.35, poz.36, poz.37, poz.38 i poz. 39 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej. Powyższe produkty całkowicie nie pasuje do reszty asortymentu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja łącząca tak różne asortymentowo artykuły znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione koszty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Łącznik Y do drenażu klatki piersiowej bezlateksowy końce zakończone plastykiem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

 

Pakiet 1, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, utracie wilgotności 8,0 g H2O przy Vt 500 ml, przestrzeni martwej 85 ml, oporach przepływu 2,0 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 47 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z korkiem luer-lock na uwięzi, z możliwością stosowania do 48 godzin, z wyraźnym zaznaczeniem na obudowie filtra strony pacjenta, opakowanie typu blister pack. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pakiet 1, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, utracie wilgotności 8,0 g H2O przy Vt 500 ml, przestrzeni martwej 85 ml, oporach przepływu 2,0 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 47 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z korkiem luer-lock na uwięzi, z możliwością stosowania do 48 godzin, z wyraźnym zaznaczeniem na obudowie filtra strony pacjenta, opakowanie typu blister pack. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

"Rozpatrzenia reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy poprzez uzupełnienie braków lub wymianę na inny bez uszkodzeń, na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

"Wymiany, na uzasadnione żądanie Zamawiającego, oferowanego wyrobu medycznego na wyrób medyczny spełniający wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny, jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, że jakość lub niezawodność dostarczonego asortymentu niekorzystnie odbiega od parametrów asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy - formularz cenowym"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 5 dni. Po upływie ww. terminu oraz po wcześniejszym bezskutecznym pisemnym wezwaniu do realizacji zamówienia Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku u innego Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu Zamawiający obciąży Wykonawcę tą różnicą"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"…, nie dłużej niż w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10 na 5%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do realizacji należytego wykonania umowy, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje nienależycie, naruszając istotne jej postanowienia, a w szczególności w przypadkach:

a) trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej dostarczonego asortymentu

b) zgłoszenia przez Zamawiającego trzech reklamacji na dostarczony przez Wykonawcę asortyment

c) co najmniej trzykrotnego dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu asortymentu innego niż wskazany w ofercie lub zamówieniu Zamawiającego

d) gdy Wykonawca trzykrotnie dopuści się opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu asortymentu, przekraczającego 5 dni roboczych od dnia wynikającego ze złożonego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

"Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Zgoda takiej nie można bezpodstawnie odmówić"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:

"Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

 

Poz.1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, o skuteczności przeciwbakteryjnej ?99,999 %, p/wirusowej ?99,999 %, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min, 2,2 cm H2O przy przepływie 60 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycję nr 4? Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

 

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 2 pozycję nr 7 i dopuści kleszcze gastroskopowe , długość robocza 160 cm, posiadające możliwość w możliwością biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą i bez igły, dostępne typy szczęk: okrągłe i elipsoidalne do kanału 2.8 mm oraz owalne do kanału 3.2 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

 

Czy Zamawiający wydzieli z pakiet 2 pozycję nr 8 i dopuści kleszcze kolonoskopowe, długość 240 cm, posiadające możliwość w możliwością biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą i bez igły, dostępne typy szczęk: okrągłe i elipsoidalne do kanału 2.8 mm oraz owalne do kanału 3.2 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

 

Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 2 dopuści zaoferowanie papilotom o długości noska 5 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 2 dopuści zaoferowanie woreczka z funkcją stopniowej rotacji. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Czy Zamawiający w pozycji 5 Zadania 2 dopuści zaoferowanie balonów lateksowych pompowanych do średnic 12 mm, 15 mm i 18 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Czy Zamawiający w pozycji 7 i 8 Zadania 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Czy Zamawiający w pozycji 9 Zadania 2 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm w miejsce 7 mm i 5 mm oraz 10 mm w miejsce 5 mm i 12 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Czy Zamawiający w pozycji 11 Zadania 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Czy Zamawiający w pozycji 22 i 23 Zadania 2 dopuści zaoferowanie koszyków o długości 45 mm po rozłożeniu, drut pleciony lub monofilamentowy, pozostałe parametry zgodne z opisem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Czy Zamawiający w pozycji 23 Zadania 2 dopuści zaoferowanie koszyków o długości 55 mm po rozłożeniu, drut pleciony lub monofilamentowy, pozostałe parametry zgodne z opisem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Czy Zamawiający w pozycji 24 Zadania 2 dopuści zaoferowanie cewników z kanałami uchodzącymi na szczycie cewnika, znaczniki RTG na końcówce cewnika w formie cieniujących pasków, jeden port Luer Lock, długość cewnika 195 cm, średnica cewnika 6,5 Fr. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 - dotyczy zadania częściowego nr 3

W związku z wycofaniem przez producenta, firmę Masimo, połączenia LNOP prosimy o dopuszczenie w pozycji 19, 20 i 21 połączenia z końcówką LNCS. Zachowując jednocześnie kompatybilność pracy urządzenia z pozostałymi czujnikami. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

 

 

 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WZÓR UMOWY

Pytanie 1 - dotyczy §6 ust. 5

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w ustępu poprzez obniżenie kar umownych w nim określonych do wysokości 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie częściowe nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Filtr oddechowy, masa 40g, przestrzeń martwa 68ml, niższe opory przepływu 2,1 cm H2O przy 60l/min, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Zadanie częściowe nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny,

- 10-krotnie wyższa skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,9999%

- 100-krotnie wyższa skuteczność filtracji wirusowej min. 99,999%,

- zakres objętości oddechowych 150-1500ml,

- masa 30g,

- przestrzeń martwa 53 ml,

- wyższa wydajność nawilżania dla Vt 500 ml - min 36,8mg/l,

- niższe opory przepływu:

9 ,4 m m H 2 O  p r z y 3 0 l / m i n 

3 , 2 m m H 2 O   p r z y 6 0 l / m in

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Zadanie częściowe nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu filtrów poz. Nr 3 Łącznik "Y" do łączenia dwóch cewników opłucnowych, lateksowy, z uwagi na fakt, iż jest to inny zakres produktowy a ilość to tylko 10 szt.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

 

Zamawiający