Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Praca i praktyki » Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy » Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Szanowni Państwo,

Pragniemy zapewnić, iż bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas niezmiernie ważne. Kwestią kluczową jest dla nas również zagwarantowanie prawidłowej realizacji Państwa praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, dalej jako „Szpital”.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Pan Paweł Dzierzyński, tel. kontaktowy: (61) 8212 431, adres e-mail: dzierzynski@lutycka.pl.

Państwa dane osobowe przekazane w dokumentach aplikacyjnych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji procesu rekrutacji. Jeśli chcą Państwo, by CV pozostało u nas na potrzeby kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu.”

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, w tym pracownicy i współpracownicy, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Szpitalem (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), a także dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności firmy, którym Szpital zlecił przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego). Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Po tym czasie dane zostaną usunięte. Jeśli chcą Państwo, by CV pozostało w zasobach Szpitala w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, muszą Państwo wyrazić na to zgodę i zawrzeć ją w CV. W przypadku zawarcia powyższej zgody, dane przechowywane będą przez okres 30 dni. Jako administratorzy Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo do: - dostępu do treści Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szpital. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie lub mailowo albo osobiście w siedzibie Szpitala. - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; Podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Szpital przetwarza dane kandydatów do pracy w zakresie określonym w Kodeksie Pracy. Informacje, jakie poda nam kandydat powinny wynikać z art. 221 Kodeksu Pracy. Proszę pamiętać o konieczności ochrony informacji na swój temat i nie przesyłać nam nadmiarowych danych.