Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Przetargi » Przetargi na wynajem lokali » Przetarg na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących, zimnych, przekąsek oraz artykułów spożywczyc » Przetarg na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących, zimnych, przekąs ...

Przetarg na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących, zimnych, przekąsek oraz artykułów spożywczyc

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA NAJEM POWIERZCHNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19 . 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 ogłasza przetarg na najem 3m2 powierzchni znajdującej się na parterze budynku diagnostycznego z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących, zimnych, przekąsek oraz artykułów spożywczych – na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

 

1.2 Szpital posiada zgodę na zawarcie umowy najmu zgodnie z uchwałą nr 5703/2018 Zarządu  Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r

 

1.3 Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Procedury Przetargowej  Na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w  Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 dnia 01.09.2012 r zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala www.lutycka.pl

 

1.4 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem:

 

 „Przetarg na najem powierzchni szpitala z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów oraz art. spożywczych  

   NIE OTWIERAĆ PRZED 27.08.2019 r. DO GODZINY 10:45

 

1.5 Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

 

1.6 Do formularza ofertowego należy dołączyć:

a) dokument określający status prawny Oferenta, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy ( NIP )

c) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

d) referencje lub rekomendacje dotyczące jakości świadczonych usług z jednostek szpitalnych w przeciągu 3 ostatnich lat - minimum 3

 Dokumenty powyższe Oferent składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność

 z oryginałem przez Oferenta.

e) ofertę cenową na wynajem powierzchni według wzoru podanego w Załączniku nr 1

f) zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 2

 

1.7 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

1.8 Zawarcie umowy z Oferentem wyłonionym w drodze przetargu nastąpi w terminie związania ofertą tj. 30 dni.  

 

 Wszelkie inne informacje zawarte są w Regulaminie, o jakim mowa w pkt. 1.3.

 

2 OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem przetargu jest najem 3m2 powierzchni holu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   znajdującego się na parterze budynku diagnostycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, – z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących, zimnych, przekąsek oraz artykułów spożywczych. 

   

2.2 Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

 Cenę minimalną za 1 m2 powierzchni ustala się w wysokości 500,00 zł netto. 

 Do kwoty tej doliczony będzie należny podatek VAT. Stawka bazowa czynszu za 1 m2  powierzchni podlega corocznej waloryzacji na dzień 1 lutego każdego roku kalendarzowego  wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa  GUS za rok miniony – pierwsza waloryzacja nastąpi 01 lutego 2020 r.

 

2.3 Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłatę eksploatacyjną ( za energię elektryczną, wodę oraz  koszty usuwania odpadów powstałych w czasie trwania umowy najmu, ponoszone przez  Wynajmującego.) w  wysokości 200,00 zł netto. Do kwoty tej doliczony zostanie należny  podatek VAT. Stawka bazowa opłaty eksploatacyjnej podlega corocznej waloryzacji na dzień  1 lutego każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS za rok miniony – pierwsza waloryzacja  nastąpi 01 lutego 2020 r.

 

2.4 Oferent zobowiązany jest do:

· prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· przestrzegania przepisów BHP i p. poż.

· zapewnienia właściwego stanu technicznego, wyglądu estetycznego urządzeń, oraz właściwego zabezpieczenia urządzeń przed kradzieżą bądź zniszczeniem, zgodnie z wymogami sanitarno - higienicznymi i normami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szpitala.

  • pokrycia ewentualnych kosztów napraw koniecznych podczas montażu, obsługi oraz demontażu automatów.

· zapewnienia serwisu urządzeń, usuwania wszelkich usterek.

  • ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za należyte wykonanie działalności przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej.

 

3 SKŁADANIE OFERT

3.1 Oferty należy składać w Kancelarii szpitala przy ul. Juraszów 7/19 pok. nr 87 A w terminie do 27.08.2019r do godziny 10:00 

3.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

3.3 Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

4 OTWARCIE OFERT

4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019r. o godz.10:45 w szpitalu przy ul. Juraszów 7/19 pokoju nr 220 Biblioteka

4.2 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4.3 Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  • Dane oferentów
  • Informacje o cenie ofert

 

5 ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY:  

 Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej podlega odrzuceniu, a także złożona po terminie określonym w pkt.3.1 nie podlega rozpatrzeniu 

 

6 Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

 

7 Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.

 

8 Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.

 

9 Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

 

10 Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać u p. Janusza Bonowskiego – Kierownika Działu Gospodarczego i Logistyki w Szpitalu przy ul. Juraszów 7/19 w godzinach 9:00 – 13:00; tel. 061 8212 360 lub 504 414 209

 

Poznań, dnia 19.08.2019r

znak sprawy: SZW/DGL/1/2019

Pliki do pobrania:

Fatal error: Call to undefined function getAllSubmenuItems() in /home/lutycka2/www.lutycka.pl/IncSubitems4.php on line 5