Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Świadczenie usług specjalistycznych w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektu planowego do realizacji z wykorzystaniem środków UE w ramach Wi

Świadczenie usług specjalistycznych w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektu planowego do realizacji z wykorzystaniem środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych zgodnie z naborem wniosków nr RPWP.02.01.01-lZ.00-30-001/20.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1. Wniosek o dofinansowanie złożony w systemie LSi w terminie określonym w Regulaminie Konkursy Nr RPWP.02.01.01-lZ.00-33-001/20.
2. Studium Wykonalności wraz

a. Analizą procesów biznesowych, uwzględniającą mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian w procesach biznesowych, właścicieli procesów biznesowych. Dla kluczowych procesów biznesowych usługi należy wskazać cel, koszt realizacji procesu oraz korzyści dla jego uczestników w stanie aktualnym oraz docelowym,

b. Specyfikacją techniczną sprzętu planowanego do zakupu w ramach projektu.


UWAGA!
W dniu 08.10.2020 dodano odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmodyfikowano dwa załączniki: opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy.