Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Przetargu nieograniczonego prawa własności budynków oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Kowanówku przy ulicy Miłowody 2

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ogłasza sprzedaż w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej jako „Szpitala”) oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Kowanówku przy ulicy Miłowody 2, gmina Oborniki (działek nr: 352/7,129/8, 352/9), stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz.U. z 2014 r , poz. 1490 ).

  1. Przedmiotem zbycia jest łączne prawo własności budynków oraz użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kowanówku, przy ulicy Miłowody 2, gmina Oborniki, oznaczonego w ewidencji gruntów jako obręb Kowanówko, objęte księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Obornikach pod numerem KW nr PO10/00000120/0 – działki nr 352/7 i 129/8 oraz pod numerem KW nr PO10/00001087/3 – działka nr 352/9 ark. mapy 1.  Zbycie może nastąpić w 3 wariantach:

a) zbycie  3 działek nr 352/7,129/8 i 352/9 łącznie,

b) zbycie  2 działek nr 352/7 i 352/9 łącznie,

c) zbycie działki nr 129/8.

W przypadku złożenia ofert według zasad, o których mowa w zdaniu pierwszym Szpital preferuje wybór oferty na nabycie działek nr 352/7, 129/8 oraz 352/9 łącznie.

Omawiana nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dz. 352/7 i 352/9 jako tereny zabytkowe, założenia parkowe z dopuszczeniem usług, a dz. 129/8 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dodatkowo dz. 352/9 stanowi las.

 

Numer księgi wieczystej

Numer działki ewidencyjnej

Powierzchnia działki w [m2]

Sposób władania

PO1O/00000120/0

352/7

80.685

UW

129/8

1.585

UW

PO1O/00001087/3

352/9

49.297

UW

Suma

131.567

 

 

  1. Okres użytkowania wieczystego działek: do dnia 05 grudnia 2089 r. 
  2. Działki są położone w Kowanówku, przy ulicy Miłowody 2, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej.

Dojazd do działek: drogą asfaltową i gruntową.

Uzbrojenie terenu położone w pasie drogi: energia elektryczna, sieć wodociągowa i gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna.

  1. Działki wolne są od obciążeń.
  2. W chwili obecnej dla rejonu gdzie posadowione są omawiane nieruchomości, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr 4988/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  4. Termin wnoszenia opłat zgodnie z Uchwałą nr 4988/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. tj.: do 31 marca każdego roku.
  5. Zasady aktualizacji opłat zgodnie z Uchwałą nr 4988/2014 wraz z Uzasadnieniem do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  6. Cena wywoławcza wynosi:

 

a) przy nabyciu  3 działek o nr 352/7, 129/8 i 352/9 łącznie, 3 015 800,00 zł netto, 3 709 434,00 zł brutto, (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery/100 złotych brutto),

b) przy nabyciu  2 działek o nr 352/7 i 352/9 łącznie, 2 897 100,00 zł netto, 3 563 433,00 zł brutto, (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy/100 złotych brutto),

c) przy nabyciu działki nr 129/8, 118 700,00 zł netto, 146 001,00 zł brutto, (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy jeden/100 złotych brutto).  

10. Wadium jest wnoszone wyłącznie w pieniądzu i wynosi odpowiednio:

 

a) przy nabyciu  3 działek o nr 352/7, 129/8 i 352/9 łącznie,    185 471,70 zł brutto, (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden/70 złotych brutto),

b) przy nabyciu  2 działek o nr 352/7 i 352/9 łącznie, 178 171,70 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden /70 złotych brutto),

c) przy nabyciu działki nr 129/8, 7 300,05 zł brutto (słownie: siedem tysięcy trzysta/05 złotych brutto).

 

d) Wadium wnosi się na rachunek bankowy o nr 19 1020 4027 0000 1302 0035 6998, z podaniem tytułu przelewu: „WADIUM PRZETARG MIŁOWODY nabycie działki/działek o nr…….” oraz oznaczenia Oferenta.

e)  Dowód wpłaconego wadium należy przedłożyć w Sekretariacie Szpitala w pokoju nr 125 w, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30, nie później niż w terminie 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

f)  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę w terminie do dnia 15.01.2021 r. do godziny 12:00 w Kancelarii ogólnej  Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7-19, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż gruntów położonych w Kowanówku przy ulicy Miłowody 2”, która powinna zawierać:

¾ imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

¾ datę sporządzenia oferty,

¾ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

¾ oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) oraz sposób jej zapłaty,

¾ kopię dowodu wpłacenia wadium.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności Oferentów w dniu 15.01.2021 r. o godzinie 13:00 w salce konferencyjnej budynku głównego na 2p w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

g)  Przetarg wygra oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

h)  O wyniku przetargu, oferenci przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 7 dni roboczych od daty zamknięcia przetargu.

i)  Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku:

¾ uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości w terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu,

¾ przedstawienia w ofercie nieprawdziwych danych.

 

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty, w tym notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości zostanie uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży.

Pozostałym oferentom, wadium bez odsetek i bez waloryzacji zwraca się niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

j)  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zmiany terminu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W przypadku odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu z wynikiem negatywnym zwraca się wadium wszystkim oferentom, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odwołania przetargu, unieważnienia.

k)  Informacje dotyczące przetargu dostępne będą w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, pok. Nr 125 tel.: 61 8212 240.

l)  Ponadto wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz wszelkie koszty materialne związane z przeniesieniem prawa użytkowania ponosi Nabywca.

m)  Oferta wiąże Oferenta przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

Wyciąg z Operatu szacunkowego jest dostępny do wglądu  na stronie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu  pod adresem: www.lutycka.pl.

Zainteresowani nabyciem, mogą dokonać oględzin działek w obecności pracownika organizatora przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: Andrzej Perlicjan 61 297 34 00, 609 111 773