Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy w dziedzinie okulistyki lub w trakcie specjalizacji w Szpitalu Woj. w Poz.

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 I. PRZEDMIOT KONKURSU

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy  specjalistów w dziedzinie okulistyki lub lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki (po drugim  roku specjalizacji ) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

 

 II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ - od dnia 01.04.2021 umowy do 31.12.2021 r.

 

 

 III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań, Dział Kadr i Płac w godz. od 07:00 do 14.00 tel. 61 8212 328, od dnia ukazania się ogłoszenia lub na stronie internetowej szpitala www.lutycka.pl

 

 

 IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Jednostka organizacyjna Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań Kancelaria Szpitala Wojewódzkiego, pokój 87a  w godzinach od 07:00 do 14:30.

Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2021 r. o godzinie 11:00.

 

 V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

Jednostka organizacyjna Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań;

Termin otwarcia ofert w dniu: 24.03.2021 r. o godzinie 12:00 – Dział Kadr i Płac pok. 61.

 

 VI. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

 

 VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

 

 VIII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 

 

 IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 18.03.2021 r.


Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Umowa
Warunki
Roztrzygnięcie konkursu