Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
Aktualności » Informacje » Fundusze Europejskie » Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 » Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19

Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, 
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
 w ramach Umowy/porozumienia o partnerstwie nr DZ-IV/74/2020 jest partnerem w realizacji 
Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0001/20 pn. 
“Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” Partnerem wiodącym w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
 Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 Szpital Wojewódzki w Poznaniu uczestniczy w realizacji projektu celem zaangażowania w działania prowadzące do łagodzenia i zwalczania skutków epidemii COVID-19.