Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich zgodnie z ustalonym w tym zakresie harmonogramem, w 3 zakresach (Filia 2)

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

  I. PRZEDMIOT KONKURSU

  Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich zgodnie z ustalonym w tym zakresie harmonogramem:

ZAKRES I przez lekarzy specjalistów kardiologii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku,

ZAKRES II przez lekarzy specjalistów kardiologii, specjalistów chorób wewnętrznych, specjalistów anestezjologii oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii na Oddziale Kardiologii, Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku,

ZAKRES III przez lekarzy specjalistów kardiologii, specjalistów chorób wewnętrznych, specjalistów anestezjologii, specjalistów rehabilitacji oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii w I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku,

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podpisana umowy z więcej niż jednym Oferentem.

 

   II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.06.2024r.

 

  III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU można otrzymać w jednostce organizacyjnej Szpitala

    Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko 64 -600 Oborniki od  dnia ukazania się ogłoszenia  lub  na stronie internetowej szpitala www.lutycka.pl

 

   IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

     Jednostka organizacyjna: Szpital Wojewódzki w Poznaniu Filia nr 2 Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

         w Kowanówku w godzinach od 07:00 do 14:00.

    Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2021r. o godzinie 11:00 – Sekretariat Filii 2.

 

   V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań;

     Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko 64 -600 Oborniki – Sekretariat Filii 2

     Termin otwarcia ofert w dniu: 18.05.2021 r. o godzinie 12:00  Sekretariat Filii 2.

  

VI. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

   VII.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert

     określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego
w punkcie V niniejszego ogłoszenia.

 

   VIII.  Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 

   IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Poznań, dnia 05.05.2021 r.