Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Poz.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 I. PRZEDMIOT KONKURSU

     Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pełnienia lekarskich dyżurów anestezjologicznych wykonywane przez lekarzy ze specjalizacją w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 2 Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku.

     Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podpisana umowy z więcej niż jednym Oferentem.

 

 II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.06.2024r.

 

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU można otrzymać w jednostce organizacyjnej Szpitala

    Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko 64 -600 Oborniki od  dnia ukazania się ogłoszenia  lub  na stronie internetowej szpitala www.lutycka.pl

 

 IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

     Jednostka organizacyjna: Szpital Wojewódzki w Poznaniu Filia nr 2 Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku w godzinach od 07:00 do 14:00.

    Termin składania ofert upływa dnia 28.05.2021r. o godzinie 12:00 – Sekretariat Filii 2.

 

 V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań;

     Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko 64 -600 Oborniki – Sekretariat Filii 2

     Termin otwarcia ofert w dniu: 28.05.2021r. o godzinie 13:00  Sekretariat Filii 2.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r.

VII.     Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

VIII.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert

     określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie V niniejszego ogłoszenia.

 

IX.  Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki    
      w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń   
      opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy
     z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U.

     z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 

 X.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Poznań, dnia 20.05.2021 r.