Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej ordynacji czasu pracy oraz pełnienia dyżurów medycznych przez w Szpitalnym Oddziale Ratu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGOW POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

        PRZEDMIOT KONKURSU:

a. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii przez lekarzy ze specjalizacją z radiologii
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w podstawowej ordynacji czasu pracy i na dyżury medyczne.

b. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii przez lekarzy ze specjalizacją z radiologii
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w podstawowej ordynacji czasu pracy i na dyżury medyczne z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

c. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii przez lekarzy ze specjalizacją z radiologii
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w podstawowej ordynacji czasu pracy i na dyżury medyczne z jednoczesnym pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

 

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym Oferentem.

 

 I. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ: od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu można pobrać ze strony internetowej www.lutycka.pl w zakładce „konkursy ofert” oraz otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr
i Płac w godzinach od 8.00 do 14.00.

 II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala,
pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2021 r. o godzinie 11:00.

 III. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr i Płac pok. 61.

Termin otwarcia ofert w dniu: 18.06.2021 r. o godzinie 12:30

 IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 25.06.2021 r.

 V. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.

 VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 VII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

 VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

Poznań, dnia 14.06.2021 r.