Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 » Pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Woj ...

pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1398 ze zm.).

 1. PRZEDMIOT KONKURSU

Pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 2 – Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ: od dnia 01.07.2021r. – 30.06.2024r.

 

 1. Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w jednostce organizacyjnej Szpitala

    Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko 64 -600 Oborniki od  dnia ukazania się ogłoszenia  lub  na stronie internetowej szpitala www.lutycka.pl

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Jednostka organizacyjna: Szpital Wojewódzki w Poznaniu Filia nr 2 Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku w godzinach od 07:00 do 14:00.

Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2021 r. o godzinie 11:00.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań;

Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko 64 -600 Oborniki – Sekretariat Filii 2

Termin otwarcia ofert w dniu: 25.06.2021r. o godzinie 12:00.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 28.06.2021 r.

 

 1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert

      określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie V niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy
  o udzielanie świadczeń   opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 

 IX.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Poznań, dnia 21.06.2021 r.