Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Przeprowadzanie konsultacji kardiochirurgicznych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewó

 

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1398 ze zm.).

 I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przeprowadzanie konsultacji kardiochirurgicznych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii
u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 2 Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34.

 

 

 II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ - od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r.

 

 III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU można otrzymać w jednostce organizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko 64-600 Oborniki od dnia ukazania się ogłoszenia  lub  na stronie internetowej szpitala www.lutycka.pl

 

 IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jednostka organizacyjna: Szpital Wojewódzki w Poznaniu Filia nr 2, Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku w godzinach od 7:00 do 14:00.

Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2021 r. o godzinie 11:00.

 

 V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpital Wojewódzki w Poznaniu Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko
64 -600 Oborniki – Sekretariat Filii nr 2.

Termin otwarcia ofert w dniu: 25.06.2021 r. o godzinie 12:00 Sekretariat Fili nr 2

 

 VI. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 29.06.2021r.

 

VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie V niniejszego ogłoszenia.

 

 IX. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych
w art. 153 i 154 ustawyz dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1397 ze zm.)

 

 X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Poznań, dnia 19.06.2021r.