Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

W sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem przez pielęgniarkę/ pielęgniarza na...

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

 

 1. PRZEDMIOTKONKURSU
  I zakres: Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 2 Oddział Kardiologii
  II zakres: Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 2 Oddziały Rehabilitacyjne

            Czas pracy:

- w wymiarze minimum 96 godz./miesięcznie

- w dni robocze i/lub w soboty, niedziele i święta w godzinach 07.00-19.00 ; 19.00 -7.00 -  praca w systemie 12 - godzinnym

.

 1. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ -  od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.
 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU można otrzymać w Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań - Filia nr 2 Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko 64-600 Oborniki, w  godz.  od  07:00  do 14.30 tel. 61 2973486 , od  dnia ukazania się ogłoszenia  lub  na stronie internetowej szpitala www.lutycka.pl
 3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań -    Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko; 64-600 Oborniki, Sekretariat Filii nr 2 w godzinach od 07:00 do 14:30. Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2021 r. o godzinie 10:30.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 61-479 Poznań  -       Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko; 64-600 Oborniki; Sekretariat Filii nr 2

Termin otwarcia ofert w dniu: 28.06.2021 r. o godzinie 11:00.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021 r.
 2. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Poznań, dnia 23.06.2021 r.