Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę z zakresu kardiologii lub chorób wewnętrznych w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 I. PRZEDMIOT KONKURSU

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę z zakresu kardiologii lub chorób wewnętrznych  w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 1

· ZAKRES I: udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie planowanych zabiegów kardiologii inwazyjnej wykonywane przez lekarza oraz pełnienie dyżurów ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 1

· ZAKRES II: udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza w zakresie kardiologii inwazyjnej przez pełnienie dyżurów ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 1

· ZAKRES III: udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza  w zakresie planowanych zabiegów kardiologii inwazyjnej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz pełnienie dyżurów ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 1

· ZAKRES IV: udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza  w zakresie diagnostyki  elektrofizjologicznej i ablacji w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 1

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym Oferentem.

 I. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ: od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu można pobrać ze strony internetowej www.lutycka.pl w zakładce „konkursy ofert” oraz otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr
i Płac w godzinach od 8.00 do 14.00.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala,
pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2021 r. o godzinie 11:00

III. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr i Płac pok. 61.

Termin otwarcia ofert w dniu: 29.06.2021 r. o godzinie 11:30

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021 r.

 V. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

VII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Poznań, dnia 24.06.2021 r.