Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie urologii dla lekarza specjalisty w zakresie urologii z pełnieniem funkcji Koordynatora » Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie urologii dla lekarza specjalisty w zakresie urol ...

Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie urologii dla lekarza specjalisty w zakresie urologii z pełnieniem funkcji Koordynatora ds. Urologii i Lekarz

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGOW POZNANIU
OGŁASZA KONKURS

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).
I.    PRZEDMIOT KONKURSU:
Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie urologii dla:
1. Lekarza specjalisty w zakresie urologii z pełnieniem funkcji Koordynatora ds. Urologii
2. Lekarza specjalisty w zakresie urologii  
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 1

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym Oferentem.

II.    TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ: od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.
Szczegółowe warunki konkursu można pobrać ze strony internetowej www.lutycka.pl w zakładce „konkursy ofert” oraz otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr
i Płac w godzinach od 8.00 do 14.00.
III.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala,
pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.
Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2021 r. o godzinie 11:00.
IV.    MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr i Płac pok. 61.
Termin otwarcia ofert w dniu: 29.06.2021 r. o godzinie 13:00
V.    ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021 r.
VI.    Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
VII.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego
w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie
IV niniejszego ogłoszenia.
VIII.    Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki
w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153
i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).
IX.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.


Poznań, dnia 24.06.2021 r.