Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Udostępnienie pomieszczeń w celu przechowywania zwłok osoby zmarłej oraz przeprowadzanie sekcji zwłok osoby zmarłej na rzecz S » Udostępnienie pomieszczeń w celu przechowywania zwłok osoby zmarłej oraz przeprowadzan ...

Udostępnienie pomieszczeń w celu przechowywania zwłok osoby zmarłej oraz przeprowadzanie sekcji zwłok osoby zmarłej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

 

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

W POZNANIU

 

OGŁASZA KONKURS

 

Na podstawie art. 26 w zw. art. 26a oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Udostępnienie pomieszczeń w celu przechowywania zwłok osoby zmarłej oraz przeprowadzanie sekcji zwłok osoby  zmarłej na rzecz  Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku.

 

II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 12.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

 

 Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim
w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19,
Dział Sprzedaży i Statystyki Medycznej, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2021 r. o godzinie 12:30.

IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, pokój nr 31 (parter).

Termin otwarcia ofert w dniu: 09.07.2021 r. o godzinie 13:00.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

VI. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

VIII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.