Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Świadczenie usług w zakresie leczenia stomatologicznego pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. » Świadczenie usług w zakresie leczenia stomatologicznego pacjentów hospitalizowanych w S ...

Świadczenie usług w zakresie leczenia stomatologicznego pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

 

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

W POZNANIU

 

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

I. PRZEDMIOT KONKURSU:

 

Świadczenie usług w zakresie leczenia stomatologicznego pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

 

II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 19.07.2021 r. do dnia 31.08.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim
w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19,
Dział Sprzedaży i Statystyki Medycznej, w godzinach od 8.00 do 14.00.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2021 r. o godzinie 12:00.

IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, pokój nr 31 (parter).

Termin otwarcia ofert w dniu: 15.07.2021 r. o godzinie 12:30.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

VI. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

VIII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.