Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego przez pielęgniarkę/pielęgniarza na Bloku Operacyjnym z Centralną Sterylizatorni

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

 I. PRZEDMIOT KONKURSU:

Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia 1 Udzielającego zamówienie w:

 Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią

- w wymiarze minimum 96 godz./miesięcznie w dni robocze i/ lub soboty i niedziele, święta
w godzinach 7.00-19.00 ; 19.00-7.00;  07.00
-15.00

 

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym Oferentem.

 

 II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ: od dnia 01.08.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu można pobrać ze strony internetowej www.lutycka.pl w zakładce „konkursy ofert” oraz otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,Dział Kadr
i Płac w godzinach od 8.00 do 14.00.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2021 r. o godzinie 11:00.

IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr i Płac pok. 61.

Termin otwarcia ofert w dniu: 22.07.2021 r. o godzinie 12:00

 V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 23.07.2021 r.

VI. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

VIII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

Poznań, dnia 15.07.2021 r.