Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z pacjentów hospitalizowanych » Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z pacjentó ...

Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z pacjentów hospitalizowanych

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA DOSTĘPNA W ZAŁĄCZNIKU NA DOLE STRONY

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

 

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

W POZNANIU

 

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 1. PRZEDMIOT KONKURSU: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z transportem (na koszt Oferenta w obie strony) pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
 2. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 1.10.2021 r. do dnia 30.09.2023 r.
  Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, Dział Sprzedaży i Statystyki Medycznej, w godzinach od 8.00 do 14.00.
 3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.
  Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2021 r. o godzinie 12:00.
 4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, pokój nr 31 (parter).
  Termin otwarcia ofert w dniu: 11.08.2021 r. o godzinie 13:00.
 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 6. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.
 8. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.