Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu patomorfologii przez lekarzy specjalistów z zakresu patomorfologii » Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu patomorfologii przez lekarzy ...

Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu patomorfologii przez lekarzy specjalistów z zakresu patomorfologii

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

  1. PRZEDMIOT KONKURSU

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu patomorfologii przez lekarzy specjalistów z zakresu patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

  1. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ - od dnia 01.09.2021do 31.08.2023 r.

 

  1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań,  Dział Kadr i Płac - pokój nr 60,  w  godz.  od  07:00  do 14.00 tel. 61 8212 328, od  dnia ukazania się ogłoszenia  lub  na stronie internetowej szpitala www.lutycka.pl

 

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań Kancelaria Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, pokój 87a  w godzinach od 07:00 do 14:30.

Termin składania ofert upływa dnia 13.08.2021 r. o godzinie 11:30.

 

  1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań;

Termin otwarcia ofert w dniu: 13.08.202`1 r. o godzinie 12:00 – Pokój nr 61 Parter

 

  1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie V niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 711 ze zm.).

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Poznań, dnia 05.08.2021 r.