Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Udzielanie świ. zdrow. przez lek. specjalistę w formie konsultacji w Wielodyscyplinarnym Zespole Terapeutycznym na rzecz pacjentów Filia nr 1

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGOW POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

I. PRZEDMIOT KONKURSU:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w Wielodyscyplinarnym Zespole Terapeutycznym ustalającym plan leczenia onkologicznego na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 1 :

· z zakresu radioterapii onkologicznej

· z zakresu onkologii klinicznej

 

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym Oferentem.

 

II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursumożna pobrać ze strony internetowej www.lutycka.pl w zakładce „konkursy ofert” oraz otrzymać wSzpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr
i Płac w godzinach od 8.00 do 14.00.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala,
pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2021 r.o godzinie 11:00.

IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr i Płac pok. 61.

Termin otwarcia ofert w dniu: 30.08.2021 r.o godzinie11:30

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:nastąpi w terminie do dnia 31.08.2021 r.

VI. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego
w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie
IVniniejszego ogłoszenia.

VIII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki
w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.


 

Poznań, dnia 26.06.2021 r.