Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza » Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych pr ...

Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGOW POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

1. PRZEDMIOT KONKURSU:

Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia 2 w Oddział Kardiologii Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny.

Czas pracy: minimum 96 godz./miesięcznie w dni robocze i/lub w soboty, niedziele i święta w godzinach
7.00-19.00 ; 19.00-7.00.

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym Oferentem.

2. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ -  od dnia podpisania umowy do 30.06.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 
61-479 Poznań - Filia nr 2 Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko 64-600 Oborniki, w  godz.  od  07:00  do 14.30 tel. 61 2973486 , od  dnia ukazania się ogłoszenia  lub  na stronie internetowej szpitala www.lutycka.pl

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,  61-479 Poznań - Filia nr 2
ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko; 64-600 Oborniki,
Sekretariat Fili nr 2 w godzinach od 07:00 do 14:30.

Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2021 r. o godzinie 10:00.

4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 61-479 Poznań  - Filia nr 2 ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko; 64-600 Oborniki; Sekretariat Fili nr 2

Termin otwarcia ofert w dniu: 30.08.2021 r. o godzinie 11:00.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 31.08.2021 r.

6. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

8. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

Poznań, dnia 27.08.2021 r.