Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Filia nr 3 Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosłych w Kiekrzu z zakresu terapii zajęciowej » Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Filia nr 3 Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosły ...

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Filia nr 3 Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosłych w Kiekrzu z zakresu terapii zajęciowej

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGOW POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

PRZEDMIOT KONKURSU:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 3 Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosłych w Kiekrzu z zakresu terapii zajęciowej w podstawowej ordynacji czasu pracy wg harmonogramu ustalonego przez Kierownika Oddziału.

 

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym Oferentem.

 

1. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ: od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursumożna pobrać ze strony internetowej www.lutycka.pl w zakładce „konkursy ofert” oraz otrzymać wSzpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19,Dział Kadr i Płac w godzinach od 8.00 do 14.00.

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala,
pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2021 r. o godzinie 11:00.

3. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Kadr i Płac pok. 61.

Termin otwarcia ofert w dniu: 10.09.2021 r. o godzinie 12:00

4.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:nastąpi w terminie do dnia 10.09.2021 r.

5. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego
w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IVniniejszego ogłoszenia.

7. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki
w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawyz dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

………………………………………….                  

Poznań, dnia 07.09.2021 r.