Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w zakresie badań EMG » Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w ...

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w zakresie badań EMG

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGOW POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1398 ze zm.).

1. PRZEDMIOT KONKURSU

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w zakresie badań EMG w następujących kategoriach: badanie EEG, badanie video EEG, badanie EEG po deprywacji snu w Pracowni EEG na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 1.

 

2. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ - od dnia 27.09.2021 r. do 31.12.2022 r.

 

3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU można otrzymać w jednostce organizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Filia nr 1 ul. Juraszów 7/19, od dnia ukazania się ogłoszenia  lub  na stronie internetowej szpitala www.lutycka.pl

 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jednostka organizacyjna: Szpital Wojewódzki w Poznaniu Filia nr 1,w godzinach od 7:00 do 14:00.

Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2021 r. o godzinie 11:00.

 

5. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Jednostka organizacyjna Szpital Wojewódzki w PoznaniuFilia nr 1 ul. Juraszów 7/19 –

Dział Kadr i Płac pok. 61

Termin otwarcia ofert w dniu: 21.09.2021 r. o godzinie 12:00 Dział Kadr i Płac pok. 61

 

6. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU: nastąpi w terminie do dnia 21.09.2021r.

 

7. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie V niniejszego ogłoszenia.

 

9. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawyz dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1397 ze zm.)

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Poznań, dnia 15.09.2021r.